|  دوشنبه, 05 اسفند,1398
Text/HTML

بسم الله الرحمن الرحیم

همه روز روزه بودن همه شب  نماز کردن            همه ساله حج  نمودن سفر حجاز کردن
ز مدینه تا به کعبه سر و پا  برهنه  رفتن            دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن
شب جمعه ها  نخفتن  به خدای راز گفتن            ز  وجود بی نیازش طلب  نیاز کردن
به خدا که هیچ یک را ثمر آن قدر نباشد            که به روی نا امیدی در بسته  بازکردن

اساسنامه ی موسسه ی خیریه ی حضرت صاحب الزمان علیه السلام

 

فصل اول : کلیات و اهداف  

 ماده   1: نام سازمان موسسه ی خیریه ی حضرت صاحب الزمان علیه السلام است و در این اساسنامه به لحاظ اختصار خیریه نامیده می شود.
ماده   2: کلیه فعالیت های خیریه غیر سیاسی  و غیر دولتی می باشد و ضمن رعایت کامل قوا نین و مقررات جمهوری   اسلامی ایرا ن  بر طبق مفا د این اساسنا مه عمل خواهد شد. لذا خیریه و کلیه ی اعضای وابسته به آن به نام خیریه ؛ حق هیچ گونه فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب وگروه های سیاسی را ندارند.
ماده 3: محدوده ی فعالیت خیریه در سطح جهان و با اولویت محدوده ی کشور جمهوری اسلامی ایران و به خصوص استان تهران می باشد.
ماده 4: مرکز اصلی خیریه به نشانی تهران- خیابان ری- کوچه ی دردار-  مسجد حضرت صاحب الزمان عج الله تعالی فرجه الشریف واقع است و در صورت لزوم می تواند برابر مقررات در سایر نقاط داخل و یا خارج کشور شعبه و یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.
ماده 5: خیریه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه ي اعضاء آن التزام خود را به موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.
ماده  6: به منظور اشا عه ی فرهنگ غنی اسلامی و ارزش های والای انسانی در فعالیت های خیریه و نهادینه کردن ابعاد آن در اندیشه و عمل کارکنا ن خیریه ، سوگندنامه و منشور اخلاقی خیریه  حضرت  صاحب الزمان علیه  السلام مشتمل بر دستورالعمل های اخلاقی – اسلامی و نکات ظریف و راهبردی برای انجام هرچه  بهتر وظایف شرعی و قانونی و مسئولیت های محوله بر مبنای باورها و ارزش های اسلامی در جهت افزایش سطح رضایتمندی مراجعین ،  توسط هیات مدیره تدوین و به تصویب می رسد که پایبندی به آن برای کلیه  خادمین خیریه ضروری است. هیات مدیره خیریه موظف  است در  بدو ورود و شروع همکاری کلیه فعالین در خیریه ، تمهیدات لازم  برای  ادای سوگند  و امضاء منشور اخلاقی خیریه توسط آنان را فراهم نموده و سوگندنامه و منشور امضاء شده را در پرونده ی پرسنلی ایشان نگهداری نماید  .  
تبصره  1: برای تمدید همکاری لزومی به ادای سوگند و امضای منشور جدید نیست.
تبصره 2: اگر رابطه ی همکاری فردی با خیریه به هر طریق قطع گردد ، برای ورود  مجدد وی به ارکان خیریه ؛ رعایت ماده ي 6 این اساسنامه ضروری است.             
ماده 7: مدت فعالیت خیریه از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد.
 ماده 8: دارایی اولیه ی خیریه اعم از منقول و غیر منقول مبلغ                                 ریال می باشد که توسط هیات موسس پرداخت گردیده است.
 ماده 9: هیات موسس خیریه اشخاصی هستند که برای تهیه مقدما ت تشکیل خیریه اقدام نموده و پس از تاسیس تحت عنوان موسس مسئولیتی نخواهند داشت.
 ماده 10: ا هداف خیریه عبارتند از:                                                                                          
الف: کلیا ت

1- گسترش اخلاق اسلامی و انجام خدمات عام المنفعه در جهت اشا عه ، نشر ، تعلیم و ترویج فرهنگ غنی اسلامی.
2- ترویج فرهنگ نوع دوستی و تامین مایحتاج و نیازمندی های خانواده های ایتام و مستمندان جامعه.
3- بسط وتوسعه ی عدالت اجتماعی و تلاش در جهت بهبود وضعیت زندگی نیازمندان.
4- توجه ویژه به علم ودانش ، تعلیم و تربیت و فراهم نمودن امکانات تحصیل فرزندان ایتام و مددجویان.
5- ترویج سنت خداپسندانه ی قرض الحسنه و اعطای وام های قرض الحسنه ی بدون بهره به مددجویان.  
6- ترویج سنت کریمه ی دستگیری از افتادگان وگشایش در کار خلق با اعطای کمک های مقطعی و یا ماهیانه ؛ حسب مورد ، به مدد جویا ن.                             
7- گسترش فرهنگ سلامتی و بهداشت فردی و اجتماعی ، جسمانی و روانی و تامین نیازهای بهداشتی و درمانی مددجویان.                 
8- توجه شایسته و بایسته به معضل مسکن و تلاش در راستای اسکان و تامین محل سکونت مددجویان.  
9- ایجاد فرهنگ کارآفرینی و اشتغال مولد و کمک به مددجویان در مسیر اشتغال فعال و سازنده ی آنان.
10- توجه ویژه به تشکیل خانواده به عنوان اولین و حیاتی ترین کانون اجتماعی و کمک به تسهیل امر ازدواج و فراهم نمودن جهیزیه.
11- بسط و توسعه ی فرهنگ انجام کار گروهی و همکاری و هم اندیشی با سایر خیریه های همسو.  
 ب: روش های اجرایی برای نیل به اهداف فو ق عبارتند از:
1- جلب و قبول کمک های مادی و معنوی مردمی از طریق عضو پذیری ؛ کمک های مقطعی و قبول هدایا.        
2- دریافت وام و اعتبار بدون بهره از منابع داخلی و خارجی.    
3- انجام و قبول عملیات و خدماتی از قبیل: اداره ی اموال دیگران اعم از منقول و غیرمنقول ، وصایت ، حفاظت ، قیمومیت ، وقف و.....  با حفظ موازین شرعی و قانونی درجهت پر بارترکردن منابع هزینه ای خیریه.
تبصره 1: از آنجایی که کلیه ي اهداف و فعالیت های خیریه منحصرا در جهت خدمت به جامعه ی  بشری برای جلب رضای خداوند است ؛ لذا انجام هرگونه فعالیت انتفاعی خیریه صرفا برای تامین منابع مالی و هزینه های خیریه بوده و کیفیت آن مطابق با قوا نین فقهی و شرعی و مقررات کشور بوده و بر اساس آیین نامه های داخلی خیریه  که بعدا معین و به تصویب می رسد خواهد بود.                                    
4- انجام معاملات و انعقاد هر نوع قرارداد ، مشارکت ، مضاربه ، مساقات ، مزارعه و ایجاد شرکت ها و فروشگاه های تعاونی و غیره به منظور رفع نیازهای مصرفی عمومی و تامین هزینه های خیریه.
5- برپایی بازارچه های خیریه با کمک و همیاری تولیدکنندگان ، کسبه و دیگر توانمندان علاقمند.              
6- تاسیس و بازسازی مدارس و مجتمع های آموزشی و همچنین تاسیس درمانگاه و مجتمع های بهداشتی درمانی.
7- دایر کردن کلاس ها و دوره های آموزشی رایگان از جمله کلاس های آموزش خیاطی ، گلدوزی و آرایشگری.

فصل دوم: ساختار

ماده 11: ارکان خیریه عبارتند از:    
الف: هیات موسس
ب: هیات امنا
ج: هیات مدیره                                                             
 د: کمسیون های مختلف از قبیل: کمسیون مالی ، کمسیون اجرایی ، کمسیون پزشکی ، کمسیون اشتغال و کاریابی ،  کمسیون فرهنگی و هدایت کمک های مردمی ، کمسیون توسعه و سیاست گزاری.    
تبصره 1: پس از تصویب اساسنامه ؛ هرگونه تغییر در تعداد و شرح وظایف کمسیون ها از اختیارات هیات مدیره ی خیریه می باشد.
ه: بازرسان  
و: مدیر عامل
الف: هیات موسس
ماده 12: وظایف هیات موسس عبارتست از:
1- انجام اقدامات اولیه جهت تاسیس خیریه.
2-  تهیه و تصویب اساسنا مه.
3- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی و برگزاری اولین مجمع عمومی.
4- انتخاب اعضاء هیات امنا.
5- انتخاب اولین مدیران و بازرسان.  
ب: هیات امنا  
ماده 13: هیات امنای خیریه مرکب از حداقل  20  نفر می باشد که از سوی هیات موسس انتخاب می شوند. این هیات   بالاترین مقام خیریه بوده و در هر حال و در هر مورد نایب مناب موسسین می باشند.
ماده 14: مجمع عمومی هیات امنا عالی ترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده  تشکیل می شود.
ماده 15: چنانچه ادامه همکاری هریک از اعضای هیات امنا به علت فوت ، عزل و یا استعفا غیر ممکن شود ؛ هیات امنا  شخص واجد شرایط و مورد اعتما د دیگری را با اکثریت نسبی آرا به عنوان عضو جدید هیات امنا انتخاب می نماید.
تبصره 1: در خصوص فوت و یا استعفا ، اولویت با فرزندان و یا بستگان درجه اول او و یا هر فردی است که شخص مذکور در زمان تصدی خود کتبا معرفی نموده است.
ماده 16: مجمع عمومی هیات امنا حداقل سالی یک بار برای رسیدگی به امور خیریه تشکیل جلسه خوا هد داد و در نوبت اول جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و در صورتی که در دعوت نخست ؛ اکثریت حاصل نشد ؛ جلسه دوم به فاصله حداقل10 روز تشکیل یافته و با حضور هر تعداد از اعضا ؛ جلسه رسمیت خواهد داشت.
ماده 17: در جلسات رسمی هیات امنا ؛ تصمیمات با رای مثبت نصف به علاوه یک حاضرین مصوب خواهد شد ؛ مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که ملاک رای نسبی حاضرین خواهد بود.
ماده 18: دعوت برای تشکیل مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه یا بوسیله ی پست یا تلفن و یا به هر نحو مقتضی دیگر به عمل خواهد آمد. فاصله ی تاریخ ابلاغ دعوتنامه با روز جلسه باید حداقل یک هفته و حداکثر یک ماه باشد.
تبصره 1: روزنامه ی                                 به عنوان روزنامه ی کثیرالانتشار جهت درج آگهی های خیریه تعیین گردید.
ماده 19: دعوت از اعضا هیات امنا برای تشکیل مجمع عمومی عادی توسط رئیس هیات مدیره و یا مدیر عامل به عمل خواهد آمد.
 ماده 20: وظایف مجمع عمومی عادی هیات امنا:
1- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان خیریه.  
2- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرسان خیریه.
3- تعیین خط مشی کلی خیریه.  
4- بررسی و تصویب و یا رد پیشنهادهای هیات مدیره ی خیریه.
5- تعیین عضو جانشین هیات مدیره ی خیریه.                                    
6- رسیدگی و تصویب ترازنامه و بیلان و تعیین و تصویب بودجه ی خیریه.
7- تا مین زیان احتمالی.
8- عزل عضوی از هیات امنا یا عزل هیات مدیره و یا عزل بازرسان خیریه.
9- اصلاح اساسنامه ی خیریه به جز موادی که مربوط است به اهداف و مدت خیریه.
ماده 21: مجمع عمومی هیات امنا ممکن است در هر زمانی به صورت فوق العاده با شرایط زیر تشکیل گردد:
1- به تقاضای اکثریت اعضای هیات مدیره.
2- به تقاضای بازرسان.
3-  به تقاضای حداقل یک سوم اعضای هیات امنا در صورتی که هیات مدیره  یا بازرسان ظرف مدت 20 روز  به درخواست اعضا مبنی بر تشکیل جلسه ی مجمع عمومی عمل ننمایند.
ماده 22: دعوت از اعضای هیات امنا برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده حسب مورد توسط رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا مدیر عامل و یا  بازرسان به عمل خواهد آمد. این دعوت کتبی بوده و حداقل 10 روز قبل از تشکیل با ید به اطلاع اعضای هیات امنای خیریه رسیده باشد.        
ماده 23: مجمع عمومی فوق العاده هیات امنا در نوبت اول ؛ مطابق با مجمع عمومی عادی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یا بد و در نوبت دوم با حضور بیش از یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.
ماده24: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با تصویب حداقل دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 25: وظایف مجمع عمومی فوق العاده ی هیات امنا:
1- تصویب تغییرات اساسنامه ی خیریه به جز موادی که مربوط است به اهداف و مدت خیریه.
2- بررسی و تصویب و یا رد پیشنهاد انحلال خیریه.
3- تغییر در میزان سرمایه ی خیریه و تامین زیا ن احتمالی.
4- هرگونه تغییر در ماهیت خیریه.
 ماده 26: جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده ی هیات امنا توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس ؛ یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.
تبصره 1: اعضای هیات رئیسه ی مجمع با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب می شوند و این افراد نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند.
 تبصره 2: رئیس هیات مدیره ی خیریه رئیس هیات رئیسه ی مجمع عمومی خواهد بود ، مگر آن که موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره بخشی از دستورکار مجمع باشد.
ج: هیا ت مدیره
ماده 27: موسسه ی خیریه حضرت صاحب الزمان علیه السلام دارای هیات مدیره ای مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2  نفر عضو علی البدل خواهد بود که توسط هیات امنای خیریه برای مدت 4 سال انتخاب خواهند شد.  
تبصره 1: انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره برای د وره های بعدی بلامانع می باشد.    
ماده 28: هیات مدیره موظف است حداکثر 3 ماه قبل از پایان مدت تصدی خود ؛ از اعضای هیات امنا جهت برگزاری مجمع عمومی عادی یا فوق العاده به منظور انتخاب هیات مدیره ی جدید دعوت نماید.
تبصره 1: تا زمانی که اعضای هیات مدیره ی جدید از سوی مجمع عمومی انتخاب و معرفی نشده اند ؛ همان هیات مدیره ی قبلی در مسئولیت خود کمافی السابق باقی خواهند بود.  
ماده 29: جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود.
ماده 30: شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع کتبی قبلی در 3 جلسه ی متوالی و یا 6 جلسه ی متنا وب در حکم استعفای عضو غایب خوا هد بود.
ماده 31: هیات مدیره علاوه برجلساتی که به صورت مرتب و هفته ای یک بار تشکیل می دهد ؛ بنا به ضرورت و با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس و یا مدیر عامل تشکیل جلسه ی فوق العاده خواهد داد.
 تبصره 1: دعوت از اعضای هیات مدیره می بایست حداقل 3 روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.
ماده 32: در صورت استعفا ؛ فوت و یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرسان ، حسب مورد ، اعضای علی البدل به جای عضو اصلی در مدت زمان باقیمانده از زمان تصدی هیات مدیره یا بازرسان انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده 33: در صورتی که تعداد افراد هیات مدیره ( اصلی و علی البدل) به هر دلیل کمتر از دو سوم تعداد اعضای اصلی شود ؛ مجمع عمومی به صورت عادی یا فوق العاده ، حسب مورد ، جهت انتخاب و تکمیل تعداد باقیمانده ی اعضا برگزار خواهد شد.
ماده 34: هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب  شدن تشکیل می دهند ؛ از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواهند نمود که حدود و اختیارات ایشان طبق اصول اساسنامه و منطبق بر آئیننامه ای که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید می باشد.
تبصره 1: هیات مدیره می تواند در هر موقع که صلاح بداند افراد فوق الذکر را از سمت های خود عزل نماید.  
تبصره 2: هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمت های دیگری برای اعضای هیات مدیره تعریف و منطبق با آن عمل نماید.
ماده 35: هیات مدیره نماینده ی قانونی خیریه بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل است:             
حفظ و حراست از اموال منقول وغیر منقول ، رسیدگی به حساب ها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانک ها ، انجام تشریفات قانونی جهت تعقیب جریانات قضایی و اداری و ثبتی در کلیه ی مراحل قانونی ، تعیین حکم در محاکم و عزل آن ، تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعا وی از طریق سازش ( مصالحه ) ، تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی با حق توکیل  به غیر.
تبصره 1: جز در مورد موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه تصمیم گیری و اقدام درباره ی آن ها در صلاحیت خاص هیات امنای خیریه می باشد ؛ هیات مدیره کلیه ي اختیارات لازم برای اداره ی امور مربوط به خیریه را مشروط به رعایت مصالح خیریه و در جهت پیشبرد اهداف آن و بر طبق مندرجات اساسنامه ؛ دارا می باشد.
ماده 36: هیات مدیره پس از تصویب مصوبات در جلسات خود ، می تواند راسا جهت انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری اقدام نماید.
د: کمسیون ها  
ماده 37: در راستای مدیریت گروهی و فراگیر و استفاده ی حداکثری از مشارکت نیروهای فعال و علاقه مند ؛ هیات مدیره کمسیون های مختلفی را به عنوان زیرمجموعه ی خود تشکیل و فعال می سازد. این کمسیون ها به عنوان بازوی اجرایی و مشورتی مدیرعامل و هیات مدیره عمل می نمایند. وظیفه اصلی این کمسیون ها رتق و فتق امور فرعی و ارایه کردن پیشنهادات برای طرح وتصویب در هیات مدیره می باشد. بیشتر اعضای این کمسیون ها را نیروهای داوطلب و اعضای افتخاری تشکیل می دهند که خود می تواند زمینه ساز توانمندسازی آنان و جذب ایشان در هیات مدیره های بعدی گردد و جایگزین مناسبی برای کسری اعضای هیات امنا می باشند.
ماده 38: هر یک ازاعضای هیات مدیره حداقل در 2  کمسیون عضو می گردد. تعداد اعضای هر کمسیون بر اساس شرح وظایف حداقل 3 نفر و حداکثر نامحدود می باشد.
ماده 39: در بدو تاسیس خیریه تعداد و اسامی کمسیون ها و شرح وظایف آن ها عبارتند از:
1- کمسیون مالی: که شامل افرادی چون خزانه دار ؛ حسابدار ؛ انباردار و تحصیلداران می باشد.
 2-  کمسیون اجرایی: که شامل واحدهایی از قبیل گروه تحقیق ؛ ستاد جهیزیه ؛ ستاد ارزاق ؛ ستاد اسکان و تهیه ی مسکن می باشد و کارگزارانی از جمله نیروهای تدارکات ، بایگان ، روابط عمومی و پاسخگویی به مراجعان در این کمسیون جای دارند. تحقیق اولیه از خانواده های مددجو ؛ بررسی عضویت و یا عدم عضویت خانواده های تحت پوشش و سیاست گزاری وزمان بندی تحقیق مجدد از خانواده ها از جمله وظایف گروه تحقیق است و دیگر گروه ها و ستادها حسب موضوع و فلسفه ی وجودی خود ؛ هماهنگی و پیشبرد وظایف محوله را به عهده دارند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3-  کمسیون پزشکی: که هماهنگی با بیمارستان ها ؛ درمانگاه ها ؛ و دیگر موسسات و خیریه های همسو جهت استفاده ی بهینه از امکانات و سرمایه گذاری آن ها و ارجاع و هدایت مددجویان نیازمند به خدمات پزشکی را به این موسسات و پی گیری پرونده ی پزشکی آنان از اهم وظایف این کمسیون می باشد.                                                                                                                                                                             4- کمسیون اشتغال و کاریابی: که ضمن تماس و هماهنگی با کارخانجات و شرکت ها و بنگاه های اقتصا دی و بررسی و سنجش نیاز این واحدها به نیروی کار ؛ و همچنین تشکیل کلاس های کارآموزی و هنری ؛ نسبت به معرفی اشخاص مستعد و آماده از بین خانواده های مددجو به این واحدها اقدام و مسایل را پی گیری می نمایند.
 5-  کمسیون فرهنگی و هدایت کمک های مردمی: که مسئولیت هایی همچون نحوه ی تشکیل اجتماعات برای پیشبرد اهداف خیریه ؛ مکاتبات با اعضا و نیروهای افتخاری ؛ جلب مشارکت ها ی مردمی ؛ بسط و گسترش فرهنگ خیرات و اخلاق اسلامی ؛ تدوین منشور اخلاقی خیریه و تلاش در راستای عملی کردن آن ؛ از اهم کارهای این کمسیون می باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6- کمسیون توسعه و سیاست گزاری: که کارهایی نظیر تدوین دستور جلسات هیات مدیره ؛ تبیین خط مشی آینده ی خیریه ؛ تدوین سیاست های کلی خیریه ؛ پی گیری مصوبات هیات مدیره و نظارت بر نحوه ی اجرای آن ؛ بررسی وجمع بندی و تحلیل داده های اعضا در برگه های عضویت از جمله مسئولیت های این کمسیون می باشد.
ماده 40: شرح وظایف و حیطه ی مسئولیت هر کمسیون را هیات مدیره تصویب می نماید.
ماده 41: در صورت لزوم هیات مدیره می تواند تعداد کمسیون ها و شرح وظایف آن ها را تغییر داده و برطبق مصوبات جدید عمل نماید.
ماده 42: هماهنگی بین کمسیون های مختلف و هماهنگی بین کمسیون ها و هیات مدیره از وظایف مدیر عامل است.
ماده 43: رئیس و نایب رئیس هرکمسیون توسط هیات مدیره انتخاب می شوند.
ماده 44: هر کمسیون می تواند اعضای افتخاری خود را از میان نیروهای داوطلب مومن انتخاب و به هیات مدیره پیشنهاد نماید و پس از تایید و تصویب هیات مدیره ؛ با ایشان شرو ع به همکاری نما ید.                                                                                                                                                                                     
ه: بازرسان
ماده   45: مجمع عمومی هیات امنا یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 4 سال انتخاب خواهند نمود.
تبصره 1: انتخاب مجدد بازرسان برای دوره های بعدی بلامانع می باشد.
ماده 46 : وظایف بازرسان به شرح ذیل می باشد:                      
1-  بررسی کلیه ی اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی هیات امنا.
2- مطالعه ی گزارش سالانه ی هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه ی گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی.
3- گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
4-  اظهار نظر کتبی درباره ی صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و یا مدیر عامل در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند.
5- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده ی بازرسان قرارداده و یا قرار می دهد.
 تبصره 1: بازرسان می توانند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نمایند.
ماده 47: بازرسان می توا نند در موارد لزوم هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیا ت اجرا شده در خیریه انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات لازمه را مطالبه نمایند و مورد رسیدگی قرار دهند و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده ی هیات امنا را بنمایند.
ماده 48: در صورت فوت ، استعفا ، معذوریت و یا سلب شرایط از بازرس اصلی ؛ بازرس علی البدل به جای او انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده 49: تا زمانی که جانشین بازرسان از سوی مجمع عمومی هیات امنا انتخاب و معرفی نشده اند ؛ همان افراد قبلی در مسئولیت خود کمافی السابق باقی خواهند بود.
ماده 50: اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان بازرس خیریه انتخاب شوند:  
1- کسانی که به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعی دادگاه ، از حقوق اجتماعی محروم شده اند.
2- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل خیریه.
و: مدیر عامل
 ماده 51: هیات مدیره از بین خود یا خارج از اعضای خود ، یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب می نماید. حدود اختیارات ، مدت تصدی ، وظایف و مسئولیت های او را هیات مدیره تعیین می نماید.
ماده 52: اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد دوره ی مدیریت عاملی او از مدت عضویت اش در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود ولیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد.

ماده 53: مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی خیریه می باشد و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره برطبق اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده ی خیریه محسوب شده و از طرف خیریه حق امضاء دارد.
ماده 54: عزل مدیر عامل از اختیارات هیات مدیره می باشد که بایستی مستند و مستدل باشد.
ماده 55: تا زمانی که جانشین مدیر عامل از سوی هیات مدیره معین نگردیده ؛ مدیر عامل قبلی در مسئولیت خود باقی خواهد بود.
ماده 56: کلیه ي اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت مدیر عامل به علاوه ی امضای خزانه دار و با مهر خیریه معتبر خواهد بود ؛ و در غیاب مدیر عامل جانشین مدیر عامل و در غیاب خزانه دار ، رئیس و یا نایب رئیس هیات مدیره به جای ایشان امضا خواهند نمود.
ماده 57: مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئو لیت های زیر است:
1- نمایندگی قانونی خیریه در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.
2- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ظوابط و مصوبات هیات مدیره.  
3- نگهداری از اموال ، دارایی ها ، حساب ها ، اسناد و دفاتر خیریه.
4- اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی ازجانب هیات مدیره به وی تفویض شده باشد.
5- ارائه ی پیشنهادهای لازم به هیات مدیره در زمینه ی گسترش ؛ بهبود و هماهنگی در فعالیت های خیریه به منظور ارائه و بررسی در مجمع عمومی هیات امنا.
6- تهیه ی پیش نویس ترازنامه ؛ بودجه ؛ خط مشی و گزارش سالانه جهت بررسی هیات مدیره و ارسال به مجمع عمومی.
7- تهیه ی پیش نویس آیین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیات مدیره.
8- نظارت ؛ پیگیری و ایجاد هماهنگی در فعالیت کمسیون های مختلف ، شعب ، نمایندگی ها و دفاتر خیریه.
9- پیشنهاد برگزاری جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده هیات امنا به هیات مدیره با ذکر علل موجه جهت تصویب.  
10- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به  مدیر عامل محول شده یا بشود.       
ماده 58: در صورتی که مدیر عامل از اعضای هیات مدیره نباشد ؛ بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.
ماده 59: مدت ماموریت مدیر عامل از مدت ماموریت هیات مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است. و به هرحال در صورت انقضای مدت ماموریت ؛ مدیر عامل موظف است تا تعیین و معرفی جانشین ، وظایف محو له را کمافی السابق انجام دهد.  

فصل سوم: امور مالی  

 ماده 60: بودجه ی خیریه از طرق ذیل تامین می گردد:                                                                                                                                
1- دریافت کمک های مقطعی و ماهیانه از هیات موسس و هیات مدیره.
2- دریافت کمک های مقطعی و ماهیانه ی اعضا.
3- قبول هدایا وکمک های مردمی.
4- انجام معاملات و فعالیت های انتفاعی به صورت عام ؛ وفق احکام شرعی و مقررات کلی کشور و مطابق با مفاد این اساسنامه.
5- برپایی بازارچه های خیریه.      
6- استفاده از امکانات و تجهیزات و سرمایه ی سازمان ها و موسسات خیریه ی همسو.
ماده 61: درآمد و هزینه های خیریه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هرسال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.
ماده 62: خیریه مکلف است کلیه ی درآمد های حاصله ی سالانه را برطبق اساسنامه صرف اهداف و وظایف خیریه نماید.
ماده 63: سال مالی خیریه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود. به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.  
ماده 64: کلیه ي مدارک ، پرونده ها ، مکاتبات و اسناد در دفتر مرکزی خیریه نگهداری می شود.   
ماده 65: مصوبات و صورت جلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.   
ماده 66: خیریه دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد.
تبصره 1: مدیر عامل و هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم خیریه مسئولیت قانونی دارند.  

فصل چهارم: انحلال و تسویه   

ماده 67: چنانچه به عللی تصمیم به انحلال خیریه گرفته شود ؛ مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت سه چهارم مجموع آرا ، 5 نفر را از بین خود یا اعضای هیات مدیره یا خارج آن به عنوان هیات تسویه انتخاب می نمایند.
ماده 68: هیات تسویه پس از رسیدگی به حساب ها و تسویه بدهی ها و تعیین دارایی مسلم ( اعم از منقول و غیرمنقول ) و وصول مطالبات باقی مانده ؛ دارایی خیریه را با تصویب هیات امنا در اختیار یکی از مراجع مشهورتقلید که مورد قبول اکثریت مردم باشد قرارخواهد داد و یا با نظر مرجع مذکور آن را به یکی از مراکز خیریه ی همسو واگذار خواهدکرد.
ماده 69: این اساسنامه در 4  فصل و 69 ماده و 17 تبصره در نشست هیات موسسین و هیات امنا خیریه ی حضرت صاحب الزمان علیه السلام در روز دوشنبه  مورخ  7 2 / 04 / 1390 شمسی مطابق با شانزدهم شعبان المعظم یکهزار و چهارصد و سی و دو هجری قمری به تصویب رسیده و قابل اجرا می باشد.