|  یکشنبه, 06 بهمن,1398
فرم درخواست مدد از سوی مددجو
نام خود را مشخص نمایید.
نام خانوادگی خود را مشخص نمایید.
جنسیت خود را مشخص نمایید
سن خود را مشخص نمایید
آیا ازدواج کرده اید؟
در صورتی که ازدواج کرده اید تعداد فرزند خود را مشخص کنید.
سطح تحصیلات خود را مشخص نمایید.
آیا شاغل هستید
در چه حرفه ای مهارت و تبحر دارید بنویسید
در صورتی که بیمار یا معلول هستید دقیقا نوع آن را مشخص نمایید.
آیا سرپرست خانواده هستید
در صورتی که سرپرست خانواده هستید، تعداد افراد تحت تکلف را مشخص نمایید
نشانی کامل محل سکونت خود را بنویسید
تلفن ثابت یا همراه خود یا فردی که بتوان از طریق ایشان با شما ارتباط برقرار کرد را با درج کد مشخص نمایید. مثال: 11111111-021 یا 1111111-0912
تصویر امنیتی
کد فوق را در فیلد زیر را وارد نمایید
حفظ اسرار مددجو

مددجوی گرامی، اطلاعاتی که در فرم مقابل دریافت می شود صرفا برای تشکیل پرونده در موسسه خیریه مهر استفاده خواهد شد و کاملا محرمانه تلقی می شود.
تکمیل درست این اطلاعات برای رسیدگی به درخواست شما الزامی است و در صورت نقص در پرونده رسیدگی به درخواست شما با تاخیر انجام خواهد شد لذا تقاضا دارد حتی المقدور تمامی فیلدهای مربوطه را تکمیل نمایید.